<-- -->

37569 , 2021-10-27 07:12:00 , akari 18 * 10 , dj-puzzles
37568 , 2021-10-27 06:00:00 , mashu 10 * 10 , kobouzu17
37567 , 2021-10-27 04:37:05 , heyawake 16 * 3 , TealsPuzzles
37566 , 2021-10-27 03:44:18 , heyawake 10 * 10 , 38puz
37565 , 2021-10-27 03:32:38 , heyawake 6 * 8 , jovi_al01
37564 , 2021-10-27 03:00:00 , yajirin 10 * 10 , tibisukemaru
37563 , 2021-10-27 02:58:00 , yajilin 10 * 10 , not_read_air
37562 , 2021-10-27 02:40:58 , nuribou 10 * 10 , mukkitokonbu
37561 , 2021-10-27 02:21:06 , nuribou 10 * 10 , mukkitokonbu
37560 , 2021-10-27 01:27:55 , yajilin 10 * 10 , 4G_bms
37559 , 2021-10-27 00:08:57 , heyawake 10 * 10 , pretanaraka
37558 , 2021-10-27 00:00:00 , yajilin 10 * 10 , SandWhichis
37557 , 2021-10-26 23:04:02 , pencils 8 * 8 , tyokkura123
37556 , 2021-10-26 23:00:01 , yajilin 10 * 10 , aoiatuage
37554 , 2021-10-26 23:00:00 , shakashaka 16 * 16 , bakpao_puz